söndag 22 juni 2008

FRA - Notan, tack!

Nu då FRA-frågan uppenbarligen är avgjord för den närmsta framtiden så är det nog läge att göra en lite djupare kostnadskalkyl över vad denna övervakningsverksamhet kommer kosta det svenska folket. Värt att tilläggas är också att detta enbart är en analys av de kostnader som FRA väljer att redovisa. Eventuella säkerhetsklassade inköp redovisas ej.

Först och främst tittar vi på hur grundanslaget för FRA sett ut under de senaste åren:


Den dramatiska ökningen av anslag från 2006 och framåt bygger på den nya förväntade lagstiftning som skulle ge FRA mer befogenheter och ytterligare förpliktiganden.

Hur dessa pengar fördelas inom FRA är omöjligt att avgöra då hela organisationen omges av mycket hemlighetsmakeri och pressansvarige svarar ej på frågor rörande ekonomin. Vad vi dock vet är att bland annat ny beräkningsutrustning beställdes 2007 från Hewlett Packard till värdet av 75 miljoner kronor. Dessa investeringar betalas med lånefinansieringar.


Framtiden


FRA listar i sitt budgetunderlag för 2009-2011 följande behov som inte kan mötas inom given anslagsram.

Behov av utökad produktionskapacitet. Man nämner behovet av nyanställningar inom myndigheten för att kunna möta alla av regeringen högt prioriterade behov. På kort sikt handlar det om 50 nya tjänster, på lång sikt nämns ytterligare 200. Utöver detta talar man även om behovet av en ny anläggning för fysisk träning (läs gym) , då man nyligen gått från ett operativt flygplan, med besättning, till två.
"För att på ett godtagbart sätt uppfylla regeringens alla högt prioriterade behov räcker det inte med att höja takten i återrekryteringen av analytiker. FRA behöver betydligt mer personalresurser än så. Det krävs också omfattande investeringar i bland annat utbyggnad av befintliga inhämtningssystem och utveckling av ny teknik"
Forskning och utveckling, samt kryptografi. FRA upplever det som att användningen av krypton ökat under de senaste åren, framförallt med introduktionen av så kallade massmarknadsprodukter. Dessa produkter är någonting som FRA anser sig behöva möta genom investeringar på beräkningskraft och omfattande forskning och utveckling. Man anser även att det finns ett behov av att finansiera en professur i matematik med inriktning mot kryptologi, vid lämplig högskola. Tillsammans med denna skall det även inrättas fem doktorandstjänster vid FRA. Medlet som efterfrågas för projektet är en professur och fem årsarbetskrafter.
FRA fick från och med 2007 ett ökat anslag för att regelbundet med kortare intervall investera i utökad beräkningskraft. Till följd av den urholkning av anslaget som oavlåtligt sker i och med att FRA inte får full kompensation för pris- och löneutvecklingen, kommer denna anslagsökning under perioden 2008-2019 inte att räcka till mer än en ytterligare investering i beräkningskraft. Detta innebär att beräkningskraften i praktiken endast kan förstärkas vart sjunde eller åttonde år. Detta är helt otillräckligt för att FRA ska kunna följa med i den snabba tekniska utvecklingen på kryptoområdet, kunna motsvara de krav FRA:s verksamheter har samt kunna upprätthålla en god kryptoförmåga såväl nationellt som internationellt.
Stöd för internationella insatser. FRA begär även utökade resurser i samband med att man vill vara mer behjälplig vid militärinsatser utomlands. Vad som framförallt är aktuellt i dagsläget är Sveriges insats i Afghanistan, som består av 340 män. FRA har som mål att kunna understödja försvarsmakten vid två större och tre mindre insatser, parallellt med varandra.

Informationssäkerhet. Här konstateras bristen på krisberedskap.
FRA har inte resurser att bygga upp någon egentlig krisberedskap varför arbetsbelastningen på personalen blir stor om flera incidenter inträffar samtidigt eller nära inpå varandra.
Lokalbehov. FRA begär ett stegrande anslagsbelopp upp till 60 miljoner kronor 2012 för hyra och drift för en helt ny lokal på Lovön, som skall ersätta de befintliga lokalerna. Vad man behöver är att bygga en säkerhetsklassad byggnad som kan inhysa 700 personer, med kapacitet att öka detta till 900 vid ett senare skede. Engångskostnad för rivning och avveckling kommer ligga kring 60 miljoner kronor. Hyran på den nya toppmoderna lokalen kommer att ligga tre gånger så högt som de gamla lokalerna.

Flytt och modernisering av infrastruktur. I och med byggandet av ny lokal på Lovön begär FRA ett tillskott på 25 miljoner kronor årligen från och med 2012 för flytt och modernisering av infrastruktur. Detta beräknas uppgå till omkring 175 miljoner kronor.

Analyserar vi hur moderniseringen av infrastrukturen samt lokalbehovet skulle påverka anslagen till FRA under de kommande åren så ser graferna ut som följer. Exkluderat är det uttryckta behovet att på sikt anställa 250 personer.
Anslagen i siffror:
2010 - 592,5 mkr
2011 - 602,5 mkr
2012 - 717,5 mkr
2013 - 677,5 mkr

Källor:
Försvarets Radioanstalts öppna årsredovisning 2007
Försvarets Radioanstalts öppna årsredovisning 2006
Försvarets Radioanstalts öppna årsredovisning 2005
Försvarets Radioanstalts öppna årsredovisning 2004
Öppen version av Försvarets Radioanstalts budgetunderlag för 2009-2011
FRA får 80 miljoner extra - kräver mer

Nyhetsartiklar som rör ämnet:

Inga kommentarer: